Health Newsfeed

肺癌防不勝防

Back

千奇唔好睇小肺癌嘅威力,一旦病發潛伏身體,會無聲無息咁影響住你,當病發嘅時候已經係到左晚期。所以以下有 10 個徵狀,希望可以提高各位對肺癌的警覺。

徵狀1: 咳嗽

徵狀2: 有痰血或咯血

徵狀3: 胸痛

徵狀4: 肺炎

徵狀5: 肺囊腫

徵狀6: 四肢關節疼

徵狀7: 炎症

徵狀8: 肺結核出現新病灶

徵狀9: 男性乳房一側或雙側增大

徵狀10: 肩膀疼

但好多時當發現徵狀嘅時間,病情已經有一定嚴重程度,想及早了解自己嘅身體狀況,防患於未然。請瀏覽 http://www.acecgtdiagnostic.com/LungCDT/

資料來源: http://yes-news.com/
#男性乳房 # 肺結核 #AceCGT #肺癌 #AceCGT Diagnostic #胸痛 #肺炎 #肺囊腫 # 肺結核 #LungCDT #DNA Test #基因測試
Related Coverage