Health Newsfeed

AceCGT冷知識提提你: 食水果你要知
Back

飲食係生活中重要一環,要活得健康適當的飲食係必須的,但係好多我們以為正確嘅飲食方法,往往又未必係完全正確。

大家都會話,食水果好健康。咁但係生果食得越多係咪就最好?其實水果含有大量果糖,進食過量會容易致肥,所以即使係看似健康嘅食品都要注意份量,如果唔係就適得其反啦。

#AceCGT # #AceCGT Diagnostic #DNA #Paternity #Maternity #DNA Laboratory #親生 #DNA 結果 #DNA 報告 #親子鑑定 #基因測試 #迪安亞 #驗基因分遺產 #AceCGT Group #冷知識提提你 #AceCGT冷知識 #如何減少炎症發生 #基因改造食物 #健康飲食 #食水果你要知
Related Coverage