PRESS

一年一度萬聖節又到啦,AceCGT 祝你萬聖節快樂!
Back Download

萬聖節出街慶祝見到死神係輕鬆嘅,但係碰著嘅係癌症死神就真係笑唔出啦!唔講唔知,原來過去十年癌症一直係香港頭號死亡病症,而當中以首席殺手肺癌同新進殺手大腸癌最得人驚!

唔想癌症死神殺到埋身,快啲搜尋acecgt lung 獲得更多癌症資訊啦!

Related Coverage